Skip to main content
مینو یا فهرست

تحصیل

برای تحصیل در یکی از پوهنتون های آلمان بسیار دلایل خوب وجود دارد، به طور مثال کیفیت عالی تدریس و تحقیق در این کشور. همچنان چانس های خوب مسلکی بر روی شما باز می گردد. علاوه بر این، در آلمان، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، هزینه های کوچک برای تحصیل پرداخت می شود.

با آنهم برای اینکه بتوانید در آلمان تحصیل کنید، شما باید شرایط مختلف را برآورده نمائید.
برای اینکه بدانید که کدام مراحل لازم است که طی شوند، شما باید در وبسایت : « این را در آلمان بسازی» مراجعه کنید.

همچنین صفحۀ انترنیتی "مؤسسۀ تبادل خدمات علمی آلمان" در مورد تحصیل در آلمان معلومات ارزشمندی را ارائه می نماید.

به عنوان مثال در مورد برنامه های تحصیلی، بورس های تحصیلی و گرفتن اقامت (ویزه) در آلمان.
اگر شما علاقه مند به تحصیل در کشور خود باشید، می توانید چنین امکانات را در اینجا پیدا کنید.

"جست و جوی امکانات"


بهتر است که شما بگذارید که برای تان مشوره داده شود. شما در اینجا یک مشورۀ شخصی و رایگان دریافت کرده می توانید.

"یافتن مشوره"