اصلي منځپانګه دانګل
محتوی
حقوقی لارښونه

د مسؤلیت څخه معافیت

دغه انترنیتی پاڼه د امکان تر حد ه په زیاتي پاملرنی سره جوړه شوی ده، خو بیا هم کیدای شي چی اشتباوي ولري. خپل اصلاحی نظریات کولای شی دغی ایمیل آدرس ته راولیږی: reintegration@giz.de. «GIZ» ددی معلوماتو د موجوده حالت، د سموالی، بشپړوالی او یا دکیفیت هیڅ ضمانت په غاړه نه اخلی. که چیری ددی ویب پاڼی څخه دګټی اخیستلو په ترڅ چاته په مستقیم اویا غیر مستقیم ډول سره تاوان چاته رسیږی، مونږ يی مسؤلیت په غاړه نه اخلو ، البته ترهغه حده پوري چی دا قصدی او یا د غفلت په وجه نه وی.

ددی انترنیتی پاڼی د ښودل شوی فعالیتونو او لا س تهراوړلړ څخه د کوم قانونی حق او یا مطالباتو ادعا نشی کیدلی.

‎« GIZ » په صراحت سره ځان ته دا حق خوندی ساتی چی بی له کوم ځانګړی خبرتیا څخه، د پاڼو یوه برخه او یا ټول م وړاندیز شوی متن کښی بدلون راولی، کوم شی پکښی زیات او یا کم کړی او یا خپرونی د څه مودی او یا د تل لپاره بندکړی .

پدی انترنیتی پاڼه کښی د نورو پاڼو سره ارتباطی تڼی (لینک) شته. د مربوطو بهرنیو پاڼو د محتوی لپاره هغوی خپله مسؤلیت لری. هغو پردیو پاڼو ته چی « GIZ» په تڼیو ( لیک )سره اشاره کوی، د هغوی مطالب د « GIZ» د نظریاتو انعکاس نه بلل کیږی او یوازی د معلومات او ښودلو په ارتباط دی. د « GIZ» لخوا په لمړی اړیکه کښی د هغو پردیو پاڼو د محتوی څیړنه شوی ده، چی د کوم مدنی او یا جزایی مسؤلیت څخه مبری وی، خو د پرد یو پاڼو د محتویاتو دایمی کنترولولو دپاره دوی وسه نلری . که چیری « GIZ » پخپله او یا د کوم چا لخوا وښودل شی، چی په وړاندی شوی باندنی وړاندیزکی خطاوی شته نو دا به د مدنی او یا جزایی حقوقو په اړوند یو مسؤلیت وبلل شي ، او دغه ارتباطی پاڼه (لینک) به سمدستی زمونږ د وړاندیزونو څخه لری کړاي شي . « GIZ» په ښکاره توګه لداسی محتویاتو څخه ځان لری ساتی.

کارتوګرافی انځورونه د سرحدونو او سیمو په اړوند دبین الدول دحقوقو له مخی دپولو دپیژندولو معنی نلری

«Startfinder» د محتویاتو د خپرولو نشراتی حقوق محفوظ دی. پکار شوی انځورونه ـــ د حوقوقی ضرورت سره سم ــ د انځور د مآخذ په یادوني سره شوی دی. د انځورونو څخه د هر ډول استفادی په صورت کی باید مخکی دمخه د « GIZد تضامنی شرکت» څخه اجازه واخستل شی.

د «Startfinder» څخه یواځي په هغه صورت کی د (لینک) په فشار سره کار اخیستل کیدای شي ، چی د بلنی سره په بروزر صفحه« ‌Browserfenster » کښی یوازی د «Startfinder» متن وښودل شی.