اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

لمريزمنقل پخپله جوړول

په Bad Hersfeld کې تاسې ته مسلکي کسان ښيي، چې تاسې په څه ډول يو د لمريزې انرژۍ منقل جوړولی شئ. د دې د پاره سړی هسې ساده توکو ته اړه لري.

ه دې کورس څخه وروسته يې تاسې نورو کسانو ته هم ورزده کولی شئ، چې دا منقل څرنگه کار کوي او څرنگه جوړيږي.

ا کورس لاندې برخې لري:

 • د جوړونې لارښوونه.
 • په ورکشاپ کې پخپله جوړونه.
 • د منقل د پلورلو په هکله لارښوونې.
 • دا پوهه نورو ته ورښوونه.
 • د لمريزمنقل مالي چارې.
 • د کارامنيت.

په Nordhessen او Osthessen کې نور کورسونه هم شته.
د بېلگې په توگه:

 • د Fotovoltaik بنسټيزکورس.
 • د لمريزې انرژۍ سره پخلی.

اړیکي

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

لمريزمنقل پخپله جوړول

په Bad Hersfeld کې تاسې ته مسلکي کسان ښيي، چې تاسې په څه ډول يو د لمريزې انرژۍ منقل جوړولی شئ. د دې د پاره سړی هسې ساده توکو ته اړه لري.

ه دې کورس څخه وروسته يې تاسې نورو کسانو ته هم ورزده کولی شئ، چې دا منقل څرنگه کار کوي او څرنگه جوړيږي.

ا کورس لاندې برخې لري:

 • د جوړونې لارښوونه.
 • په ورکشاپ کې پخپله جوړونه.
 • د منقل د پلورلو په هکله لارښوونې.
 • دا پوهه نورو ته ورښوونه.
 • د لمريزمنقل مالي چارې.
 • د کارامنيت.

په Nordhessen او Osthessen کې نور کورسونه هم شته.
د بېلگې په توگه:

 • د Fotovoltaik بنسټيزکورس.
 • د لمريزې انرژۍ سره پخلی.

اړیکي

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

اړوند یادونه

په کورسونو کې ستاسې برخه اخيستنه په آلمان کې ستاسې پر شتون یا اقامت باندې کومه اغېزه نه لري.

کورس په پای کې تاسې ته په کورس کې د برخې اخيستنې تصديق درکول کيږي.

د لارې کرايه: که چېرته تاسې د کرايې ټکټ وړاندې کړئ، نو د کرايې لگښت درکول کيږي.

د لوست ژبه: ساده جرمني ژبه ده
(که په جرمنۍ ژبه نه پوهېږئ، نو بيا د ژباړې له لارې تاسې سره مرسته کيږي.)
د کورس ځای: په Nordosthessen کې د Bad Hersfeld ښار د کورس موده: ٥ ورځې.
شرطونه: په لاسي کارونو کې استعداد. په کورس کې برخه اخيستنه
وړيا ده.

نور امکانات

Contact دامکاناتو موندل Find adice دمشوری مندل