اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

په افغانستان کی امکانات

تاسی فکر کوی چه خپل ټاټوبی افغانستان ته بیرته ستانه شی؟ تاسی لا دمخه بیرته راستون شوی یاست او غواړی چه ځان ته یو راتلونکی جوړه کړی؟ او یا تاسی په افغانستان کی ژوند کوی او د نوی مسلکی امکاناتو په لټه کی یاست؟ په دغه پاڼه کی به تاسو د دندو، مسلکی زده کړو د شخصی یا آزاد کار د بنسټ ایښودلو او د نورو گڼوشمیر موضوع گانو  په اړه ډیر معلومات ومومۍ.

Bild

مخکی د بیرته راستنیدو څخه

په جرمنی کی ډیری وړاندیزونه شته چه تاسی په بریا سره   ته د بیرته راستنیدو د پاره چمتو کوی.

د بیرته ستنیدو سلا مشوری په آلمان کی

ډیری معلومات >

لنډی روزنی په آلمان کی

ډیری معلومات >

مالی مرستی

ډیری معلومات >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

ډیری معلومات >
لا نور بارول

د بیرته ستنید و وروسته تر ټولو مهمه موضوع

ژوند کول، روغتیا، د کورنیو لپاره مرستی – دلته به تاسو په   کی یو ښه پیل د پاره وړاندیزونه ومومۍ.

د بیرته ستنیدو وروسته مرستی

ډیری معلومات >

کورنی او ماشومان

ډیری معلومات >
لا نور بارول

کار او عملی روزنه (پرکتیک)

دلته تاسو معلومات تر لاسه کوی چه د دندی  یا دعملی روزنی یا پرکتیک په لټولو کی کوم ډول مرستی شتون لری.
تاسی غواړی چه په   کی د یو شرکت بنسټ کښیږدی او ددی کار د چمتووالی او تمویل د پاره مرستو ته اړتیا لری؟ دلته د خپلو امکاناتو په اړه نور معلومات لاس ته راوړلی شی.

د دندی لټون او د دندی وړاندیزونه

ډیری معلومات >

د (شخصی یا آزاد کار) بنسټ ایښودل

ډیری معلومات >

عملی روزنه یا پرکتیک

ډیری معلومات >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

ډیری معلومات >
لا نور بارول

مسلکی زده کړی، د موجوده زده کړو ژورول او پراختیا ورکول او لوړی زده کړ ی

که چیری په  کی د یوی مسلکی زده کړی او یا د لوړو زده کړو لیوالتیا لری، نو دلته معلومات موندلی شی.

مسلکی زده کړی

ډیری معلومات >

روزنی او د موجوده زده کړو ژورول او پراختیا ورکول

ډیری معلومات >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

ډیری معلومات >
لا نور بارول

ټولنیز- روانی روغتیا او په بیړنیو حالاتو کی مرستی

دلته تاسو د روانی ستونزو په اړه د مختلفو مرستو د وړاندیزونو یوه عمومی لیدلوری تر لاسه کوۍ.
د حقوقی موضوعاتو په اړه هم کولی شی چه سلا مشوری تر لاسه کړی.

ټولنیز- روانی روغتیا

ډیری معلومات >

په بیړنیو حالاتو کی مرستی

ډیری معلومات >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

ډیری معلومات >
لا نور بارول

شخصی مشوره

اسی افغانستان ته مخکی د بیرته راستنیدو اویا وروسته دهغه سل مشورو ته اړتیا لری؟ .دلته سل مشوری موندلۍ شی

دسلامشوری د مرکز لینک