Skip to main content
Meni
Pravne napomene

Isključivanje odgovornosti

Ova internet stranica je sastavljena sa najvećom mogućom pažnjom. Greške se ipak ne mogu isključiti. Molimo Vas da napomene i ispravke pošaljete na sledeću imejl adresu. Društvo za međunarodnu saradnju ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost i kvalitet pripremljenih informacija. Isključuje se svaka odgovornost za štetu koja direktno ili indirektno nastane iz korišćenja ove veb stranice, ukoliko se ista ne zasniva na nameri ili grubom nehatu.

Ne postoji pravo na usluge prikazane na ovoj internet stranici.

Društvo za međunarodnu saradnju izričito zadržava pravo na to da delove stranica ili celokupnu ponudu bez posebne najave izmeni, dopuni, izbriše ili privremeno ili konačno obustavi objavljivanje.

Na ovoj internet prezentaciji nalaze se linkovi ka eksternim stranicama. Za sadržaje eksternih stranica na kojima postoje linkovi uvek je odgovoran odnosni ponuđač. Sadržaji tuđih stranica na koje Društvo za međunarodnu saradnju ukazuje linkovima ne odražavaju mišljenje Društva za međunarodnu saradnju već služe samo informaciji i prikazivanju povezanosti. Društvo za međunarodnu saradnju je prilikom prvog povezivanja proverilo tuđi sadržaj u pogledu toga da li se njime izazivaju moguća građansko-pravna ili krivično pravna odgovornost. Bez konkretnih indicija o povredi prava nije međutim prihvatljiva permanentna kontrola sadržaja linkovanih eksternih stranica. Ukoliko Društvo za međunarodnu saradnju ustanovi ili mu drugi ukažu na to da neka eksterna ponuda, sa kojom je ono povezano putem linka, izaziva građansko-pravnu ili krivično-pravnu odgovornost, ono će neodložno ukinuti link ka toj ponudi. Društvo za međunarodnu saradnju se izričito distancira od takvih sadržaja.

Kartografski prikazi ne sadrže međunarodno-pravno priznanje granica i oblasti.

Sadržaji „Startfinder“-a podležu zaštiti autorskih prava. Korišćene fotografije su, ukoliko je to sa pravnog aspekta potrebno, označene dokazima o slikama. Za svako korišćenje slika potrebna je prethodna saglasnost Društva za međunarodnu saradnju DOO.

Ka „Startfinder“-u link sme da vodi kada „Startfinder“ nakon pozivanja postaje isključivi sadržaj prozora pregledača.