Skip to main content
مینو یا فهرست

شما به دنبال...

  • دورنماهای جدید در کشوری که در آن زندگی می کنید، هستید؟
  • مشاوره و پیشنهادهای حمایتی هستید، زیرا در مورد بازگشت به میهن خود فکر می کنید؟
  • معلوماتی در زمینۀ شرایط مهاجرت قانونی به آلمانی هستید؟

در این صورت شما در « یابندۀ آغاز نو » به بهترین جای آمده اید!

ین صفحۀ انترنیتی یا “Startfinder” در مورد کشورهای ذیل اطلاعات ارائه می نماید:

برای اطلاعات بیشتر بر روی کشور مورد نظر خود کلیک کنید

دروازۀ مشاوره‌دهی از سوی مرکز ما به روی همه باز است.

این مشاوره‌دهی رایگان و غیر الزام آور است. در صورت نیاز، مشاورین شما را به یک دورۀ آموزشی معرفی می‌کنند و یا شما را در ارائۀ درخواست پشتیبانی همراهی می‌کنند. اما در این روند ممکن است شرایطی مانند محدودیت‌های سنی و یا سند تحصیلی مشخصی وجود داشته باشد.