Skip to main content
مینو یا فهرست
به دلیل شیوع ویروس کوید-19 ورود افراد از آلمان به برخی کشورهای مقصد دیگر امکان پذیر نبوده یا صرفا به صورت محدود امکان پذیر است. تشدید کنترل‌ها هنگام ورود، معاینات پزشکی یا حتی اقدامات قرنطینه هنگام ورود به کشور مقصد را باید محتمل دانست. این امر تابع ضوابط معتبر جاری است. فهرست حاوی ضوابط معتبر را در اینجا می‌یابید . همچنین اطلاعات تکمیلی در این مورد را در سایت اطلاع رسانی وزارت امور خارجه آلمانFederal Foreign Office می‌یابید.

آیا شما مطالب ذیل را جست و جو می کنید ...

  • کمک و مشوره دهی به خاطر آنکه شما در نظر دارید که به کشور خود باز گردید؟
  • امکانات جدید را در کشور خود؟
  • مشوره دهی را به زبان مادری شما؟
  • امکانات مهاجرت منظم را در آلمان؟

ین صفحۀ انترنیتی یا “Startfinder” در مورد کشورهای ذیل اطلاعات ارائه می نماید:

برای اطلاعات بیشتر بر روی کشور مورد نظر خود کلیک کنید