Skip to main content
مینو یا فهرست

کمک به خانواده هایی که به افغانستان عودت می کنند

سازمان بین المللی مهاجرت Die „Internationale Organisation für Migration“ (IOM) به خانواده های آنهائی که می خواهند به افغانستان عودت نمایند، کمک می نماید تا بتوانند در جامعه مدغم شوند.

شما می توانید در روز های اول پس از بازگشت تان، برای هزینه های معیشت کمک دریافت کنید این کمکها شامل موارد ذیل می گردند:

  • کمکهای مالی برای معیشت.
  • کمک مالی برای هزینۀ مکتب اطفال.
  • کمک مالی برای کرایۀ خانه.
  • کمک مالی برای لوازم خانه و میز و چوکی.
  • کمک برای ترمیم خانه، آباد کردن خانه و یا بازسازی خانه ها.

کمک مالی برای هزینۀ مکتب اطفال قاعدتاً برای 9 ماه پرداخت می گردد.

انتخاب خانواده ها بر اساس نیاز آنها صورت می گیرد.

تماس

آدرس سازمان بین المللی مهاجرت:

چهار راهی انصاری, شهر نو, کابل

لطفاً توجه داشته باشید که به دلیل کرونا -۱۹ در خدمات ارائه شده محدودیت هایی به وجود میاید.
لطفاً خود را از طریق تلفن یا از طریق ایمیل مطلع كنید كه آیا خدمات به طور معمول ارائه می شود یا محدودیت هایی وجود دارد.