Skip to main content
مینو یا فهرست

«مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» (DIMAK) حالا یک نشانیِ مشهور است.

«مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» (DIMAK) در طول نزدیک به چهار سالی که از ایجاد آن گذشته است، توانسته است در آلبانیا اعتماد فراوانی را به خود جلب کند. «هالیسا دوکا» و «دوریسا لالا»، دو مشاور مرکز می گویند: این جایگاه مرکز در دورۀ بحران بسیار ارزشمند است.

خانم «دوکا» و خانم «لالا»، «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» معمولاً در آلبانیا چگونه کار می کند؟
«دوریسا لالا»: «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» به عودت کنندگان به وطن- عمدتا از آلمان- در چاچوب برنامۀ «دورنمای میهن» در زمینۀ  ادغام مجدد شغلی و اجتماعی شان کمک می رساند. البته مردم بومی در محل نیز می توانند از خدمات مشاوره ای ما استفاده کنند. این مشاوره ها به شکل رو در رو و با بررسی فرصت های فردیِ شخص صورت می گیرند تا موجب اعتمادسازی شود.

در جریان همه گیری کوید-۱۹ چه تغییراتی در کار شما به میان آمد؟
«هالیسا دوکا»: «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» موقتا بسته شد. بنابراین ما فعلا به امکانات ارائه خدمات و مشاوره در بیرون از مرکز اتکا می کنیم. ما فعلا به فعالیت های «آن لاین» و آموزش های دیجیتالی می پردازیم. در حال حاضر گفتگوهای مشاوره ای را از طریق تلفون، اسکایپ و یا ایمیل انجام می دهیم. ما مانند گذشته در تماس منظم با کسانی هستیم که به آنها مشاوره می دهیم. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در این زمان دشوار به آنها بد نگذرد. مشاوره روانی- اجتماعی نیز بسیار مهم است. بسیاری از مردم کار خود را از دست داده اند و حالا نیاز به راهنمایی دارند. علاوه بر آن مسایل جندر در محراق توجه ما هستند. «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» به زنان در گذار موفقیت آمیز شغلی، اجتماعی و روانی از این مرحلۀ دشوار همه گیری کرونا کمک می کند.

از این 2020.06

Mitarbeiterin des DIMAK in Albanien

آیا خواسته های مردمی که در برنامه های شما شرکت می کنند در دورۀ بحران کرونا تغییر کرده است؟
«هالیسا دوکا»: در شرایط کنونی، مردم نیز به شکل فزاینده ای خواهان دریافت اطلاعات عملی، مثلا آغاز مجدد ارائه مشاوره توسط شرکای کاری ما- به عنوان نمونه اداره های کار- در محل های کارشان هستند.  

اعتماد برای یک همکاری خوب، مهم است. چگونه می شود بدون تماس مستقیم، اعتمادسازی کرد؟
«هالیسا دوکا»: کار ما در واقعیت امر بر صراحت و صداقت استوار است. بر همین اساس «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» در سال های گذشته توانسته است اعتماد زیادی را به خود جلب کند. ما در تلاش هستیم که همیشه گوش شنوایی برای مردم باشیم و آنها را گام به گام با اطلاعات قابل اعتماد پشتیبانی کنیم. نتیجه مثمر این شیوه کار ما حالا دیده می شود.
«دوریسا لالا»: من فکر می کنم که «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، اشتغال و پیشرفت شغلی» حالا یک نشانی مشهور است. مردم می دانند که چه چیزی دریافت می کنند و همچنین می دانند که ما تمام کوشش خود را می کنیم تا کمک کننده ترین پاسخ ها را برای پرسش های آنها پیدا کنیم.

تبادل نظر با شرکا و شبکۀ کاری خود را چگونه برقرار می کنید؟
«دوریسا لالا»: این کار در آغاز یک چالش بود. همه ما مجبور بودیم خود را به استفاده از تکنولوجی جدید عادت دهیم. با توجه به تجاربی که در دورۀ بحران کرونا به دست آوردیم، برنامۀ گسترش ارائه آموزش ها از طریق دیجیتال را  داریم. ما قصد داریم در آینده نیز به ارائه آن بخش از فعالیت های دیجیتالی خود که بازتاب خوب داشته اند، ادامه دهیم.
«هالیسا دوکا»: ما همچنین یک ایدۀ نو داریم: ما با علاقمندی می خواهیم نمایشگاه های مجازی کار را به عنوان گزینه ای به جای شیوه های قدیمی و سنتی، برگزار کنیم.

مردم می دانند که ما تمام کوشش خود را می کنیم تا مفیدترین پاسخ ها را برای پرسش های آنها پیدا کنیم.