اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

تحصیل

ددی دپاره چه په آلمان کښی لوړی زده کړی وکړی نو باید مختلف شرایط پوره کړی. داچه کوم اقدامات ضروری دی، د 
Make it in Germany
 انترنتی پاڼی څخه لازم معلومات تر لاسه کولی شی.                   

همدا راز د آلمان د اکادمیکرانو د نظرونو د تبادلی اداره« DAAD» پخپل انترنیتی پاڼه کښی:
په آلمان کښی د لوړی زده کړی په هکله دیر با ارښت معلومات وړاندی کوی لکه:
د بیلابیل زده کړو وړاندیزونه،  تحصیلی معاشونه او د زده کړی لپاره د استوګنی سمبالول.

که تاسي غواړی چی پخپل هیواد کښی لوړی زده کړی وکړی، نو دلته امکانات موندلی شی.

 په دي اړوند مشوری واخلی .
دلته په وړیا توګه مشوره ترلاسه کولاي شي .