اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

 د " نوی پیل موندونکی " په اړه

د" نوی پیل موندونکی" مخاطب کسان په لاندی ډول دی:
•   …هغه کسان چه په آلمان کی دی او په دی اړه فکر کوی چه بیرته خپل اصلی هیواد ته راستون شی.
•   …هغه کسان چه خپل اصلی هیواد کی دی او د راتلونکی لیدلوری په لټه کی دی.
•   …هغه کسان چه په دی فکر کی دی چه دآلمان هیواد ته پناه یوسی او غواړی چه د لازمو شرایطو په اړه معلومات تر 
          لاسه کړی.
•   …د راستنیدونکو کسانو د پاره سلا ورکونکی په آلمان کی.

" نوی پیل موندونکی " د نورو کارونو پرته په لاندی هیوادونو کی د کار، مسلکی زده کړی او ژوند په اړه معلومات ورکوی:

•   افغانسان
•   البانیا
•   مصر
•   گامبیا
•   ګانا
•   عراق
•   کوسوو
•   مراکش
•   نایجیریا
•   پاکستان
•   سنگال
•   صربستان
•   تونیس

په ډیری هیوادونو کی د کار، پناه غوښتنی او دوباره ادغام په اړه د سلا مشوری مرکزونه موجود دی. دغه مرکزونه د بیلگی په ډول سلا مشوری ورکوی چه د راستنیدو څخه وروسته سړی څنگه کار پیدا کړی او یا څنگه د خپل تصدی بنسټ کیږدی.
خو هغه کسانوته چه خپل اصل هیواد کی استوگن دی، کیدای شی چه هم سلا مشوری ورکړل شی. پرته ددی نه مشورتی ډلی د طبی  او دروانی ټولنیزو مرستو په اړه، د ماشومانو د سرپرستی او مسلکی زده کړو او یا د کور لټولو په برخه کی معلومات ورکوی.

د سلا مشوری د مرکزونو سره اړیکه اخیستل په اصلی هیواد او په آلمان کی د انترنت په ویب پاڼه کی لیکل شوی دی.
په " نوی پیل موندونکی" کی د انفرادی عرضو په اړه لکه روزنی، مسلکی زده کړی په تړاو اصلی هیواد او آلمان کی هم معلومات موجود دی.
" نوی پیل موندونکی " د آلمانی ټولنه د نړیوالی همکاری دپاره (GIZ) چه محدودالمسؤلیت شرکت دی" یوه عرضه ده چه دآلمان د اقتصادی همکاریود پراختیا د وزارت BMZ)) له خوا مؤظف شوی دی.

" نوی پیل موندونکی" د BMZ د پروگرام د "راتلونکی لیدلوری وطن" یوه برخه ده.

د "لیدلوري کور" برنامې له لارې په خپله خوښه راستنیدنه هڅول

BMZ

د "لیدلوري کور" برنامې له لارې په خپله خوښه راستنیدنه هڅول

دآلمان د اقتصادی همکاریود پراختیا وزارت BMZ)) هغه کسانو سره مرسته کوی چه په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږی.
د " راتلونکی لیدلوری وطن" د پروگرام په ذریعه په ټاکل شوی هیوادونو کی د پیل فرصتونه برابریږی.

نور ي څرګندوني >

په کور کې د فرصتونو او کیری امکاناتو پیل کول

مزید جانیے

په کور کې د فرصتونو او کیری امکاناتو پیل کول

مختلفی لاری موجوددی چه انسانان څنگه یوه مسلکی لیدلوری ته په خپل وطن کی پراختیا ورکړی او یا یی بیرته په پښو ودروی.
په سیمه کی د سلا مشوری مرکزونه د کاراو مسلکی زده کړو د امکاناتو په اړه معلومات ورکوی.
په خپل هیواد کی دزده کړو دوام او روزنی انسانانو سره مرسته کوی چه خپل چانس د کار په بازار کی ډیر کړی.

نور ي څرګندوني >