Skip to main content
مینو یا فهرست

معلومات در بارۀ این صفحۀ انترنیتی یا وبسایت :

صفحۀ انترنیتی "آغازگر یابنده" یا “Startfinder” یکی از خدمات اطلاعاتی "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" (GIZ) است که بر اساس فرمایش "وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشافی آلمان" (BMZ) عرضه می گردد

این صفحۀ انترنیتی یا “Startfinder” در مورد کشورهای ذیل اطلاعات ارائه می نماید:

 • مراکش
 • نایجریا
 • سینیگال
 • صربستان
 • تونس
 • افغانستان
 • البانیا
 • گامبیا
 • گانا
 • عراق
 • کوزوو

صفحۀ انترنیتی “Startfinder” اشخاص و افراد ذیل را مد نظر دارد:

 • پناهندگانی که در آلمان قصد بازگشت به یکی از این کشورها مبدا را داشته باشند.
 • افراد کشورهای ذکر شده که در نظر دارند ، آیندۀ خویش را در کشور خود بسازند.
 • افراد کشورهای ذکر شده که در نظر دارند ، به آلمان مهاجرت نمایند.
 • کارمندان مراکز مشوره دهی که برای بازگشت مهاجرین در آلمان کار می کنند.

هدف صفحۀ انترنیتی “Startfinder” این است که اطلاعات مربوطه و مهم را جمع بندی نماید و در اختیار همۀ افراد مورد نظر که در بالا تذکر داده شدند، به زبان خود شان قرار دهد. در این تقلا، تمرکز بیشتر روی آن پیشنهاداتی صورت می گیرد که ادغام مجدد مهاجرین را در کشور های خود شان در نظر دارد. همچنین به آن اقداماتی توجه می گردد که ادغام مهاجرین را در آلمان مهیا بسازد.

صفحۀ انترنیتی “Startfinder” بخشی از پروگرام "وزارت همکاریها اقتصادی و انکشافی آلمان" است که به نام "آیندۀ شما در وطن تان" (Perspektive Heimat) یاد می گردد. این پروگرام به اشخاص و افرادی معلومات عرضه می نماید که نمی خواهند در آلمان باقی بمانند و یا اینکه در آلمان آینده ندارند. همچنان این پروگرام اشخاص و افرادی را که به کشور های شان بر گشته باشند، کمک می نماید و در بعضی از کشور های فوق الذکر برای آنها یاری می رساند تا به یک کار نو شروع نمایند. شما می توانید از این پیشنهادات برای کمک در کشور های مبداء استفاده نمائید، صرف نظر از اینکه آیا بازگشت تان داوطلبانه بوده یا نه. همچنان شما می توانید در اقداماتی که برای بالا بردن مهارتهای مسلکی در آلمان صورت می گیرد، مستقل از وضعیت اقامت تان، اشتراک نمائید.

پروگرام "آیندۀ شما در وطن تان" به کمک "وزارت همکاریها اقتصادی و انکشافی آلمان" از ماه مارچ 2017 به این طرف در حال ساخته شدن است. این پروگرام از همین تاریخ تا حالا برای ادغام اجتماعی آن مهاجرینی که می خواهند به افغانستان، البانیا، گانا، عراق، کوزوو، مراکش، نایجریا، سینیگال، صربستان و یا تونس بر گردند، کمک می نماید. همچنان این پروگرام کشور های مصر و پاکستان را هم در نظر دارد. علاوه بر این یک قرارداد همکاری با "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" در کشور گمبیا نیز وجود دارد. پروگرام "آیندۀ شما در وطن تان" در کشور های فوق الذکر پیشنهادات مشوره دهی ارائه می نماید. شما می توانید در مورد مراکز مشوره دهی از طریق صفحۀ انترنیتی ذیل معلومات بیشتر به دست آورید. این پروگرام مهاجرین را برای برگشت داوطلبانه تشویق می کند.

" یا „Perspektive Heimat“ در عده ای از کشور ها صورت می گیرد.

" یا „Perspektive Heimat“ در عده ای از کشور ها صورت می گیرد.

"وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشافی آلمان" کسانی را که به صورت داوطلبانه یا خوش به رضا به وطن شان بر می گردند کمک می کند. این کمکها برای آغاز یک کار نو از طریق پروگرام "آیندۀ شما در وطن تان

بیشتر بدانید

فرصتهای و چشم انداز های شغلی در وطن

فرصتهای و چشم انداز های شغلی در وطن

مهاجرین می توانند از طرق مختلف در کشور های خود چشم انداز های شغلی خود را انکشاف دهند. مراکز مشوره دهی محلی در مورد امکانات کار و آموزش معلومات ارائه می نمایند. از طریق توسعۀ آموزش و تمرین در کار چانس شما در بازار کار بهتر می شود.

بیشتر بدانید
Contact جستجوی امکانات Find adice جستجوی مشوره