Skip to main content
مینو یا فهرست

معلومات در بارۀ این صفحۀ انترنیتی یا وبسایت :


 ...  آنهایی هستند که در آلمان به سر می برند و به بازگشت به میهن اصلی خود فکر می کنند.• 
•... آنهایی هستند که در کشور خود به سر می برند و به دنبال دورنما می باشند.      
•... کسانی هستند که به فکر مهاجرت به آلمان می باشند و می خواهند در مورد شرایط مهاجرت معلومات پیدا     
کنند. 
•  ... مشاورین عودت به میهن هستند که در آلمان می باشند.

«یابندۀ آغاز نو» از جمله معلومات لازم در زمینه های کار، کارآموزی و زندگی در کشورهای زیر را در دسترس می گذارد:

•    افغانستان
•    آلبانیا
•    مصر
•    گامبیا
•    غنا
•    عراق
•    کوزوو
•    مراکش
•    نیجریه
•    پاکستان
•    سنگال
•    صربستان
•    تونس

 در بسیاری از کشورها مراکز مشاوره دهی در زمینه های شغل، مهاجرت و ادغام مجدد وجود دارند. این مراکز مثلا در مورد چگونگیِ پیدا کردن کار پس از بازگشت و یا  اینکه چطور می توان یک تجارتی شخصی را تاسیس کرد به مشاوره دهی می پردازند. اما همچنین کسانی که در کشور خود ساکن هستند نیز می توانند مشاوره بگیرند. علاوه بر آن مراکز مشاوره دهی اطلاعات در مورد کمک های صحی و روانی- اجتماعی، مشاوره دهی و کارآموزی کودکان و یا کمک برای پیدا کردن مسکن را نیز ارایه می دهند.

معلومات تماس با مراکز مشاوره دهی در کشورهای مبداء و در آلمان در این صفحۀ انترنتی قرار دارند. در «یابندۀ آغاز نو» همچنین اطلاعات مربوط به جزئیات پیشنهادها مثلا آموزش یا کارآموزی در کشورهای مبداء و در آلمان قابل دسترس می باشد.

«یابندۀ آغاز نو» پیشنهادی است از سوی " موسسه آلمانی برای همکاری های بین المللی" (GIZ) (شرکت با مسئولیت محدود) به توصیۀ وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه (BMZ). «یابندۀ آغاز نو» بخشی از برنامۀ "دورنمای میهن" از سوی وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)  می باشد.

" یا „Perspektive Heimat“ در عده ای از کشور ها صورت می گیرد.

BMZ

" یا „Perspektive Heimat“ در عده ای از کشور ها صورت می گیرد.

 وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) از کسانی که داوطلبانه به کشور خود عزیمت می کنند حمایت می کند. این حمایت از طریق برنامه "دورنمای میهن" در کشورهای انتخاب شده، محقق می شود. 

بیشتر بدانید >

فرصتهای و چشم انداز های شغلی در وطن

مزید جانیے

فرصتهای و چشم انداز های شغلی در وطن

راه های مختلفی وجود دارد که چگونه انسان ها بتوانند دورنماهای شغلی در کشورهای خود را انکشاف دهند و یا احیای مجدد نمایند. مراکز مشاوره دهی در انجا در زمینه های شغلی و امکانات آموزشی اطلاع رسانی می کنند. تحصیلات تکمیلی و آموزش ها در کشورهای مبداء باعث حمایت از انسان ها برای بالابردن شانس آنها در بازار کار کشورشان می شود. 

بیشتر بدانید >