Skip to main content
مینو یا فهرست
یادداشتهای حقوقی

سلب مسؤولیت

این صفحۀ انترنیتی یا وبسایت با دقت بسیار ساخته شده. با وجود آن هم نمیتواند از اشتباه خالی باشد. اگر شما نظرات اصلاحی و یا تذکراتی داشته باشید، لطفأ آنها را به این ایمیل آدرس بفرستید. "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" (GIZ) در قبال تازه کردن اطلاعات، درستی و تکمیل آنها و کیفیت این اطلاعات که به دسترس قرار داده شده اند، هیچگونه ضمانتی را متقبل نمی شود. همچنین این مؤسسه هیچگونه مسئوولیتی را به خاطر خساراتی که بر اثر استفاده ازین صفحۀ انترنیتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به میان آمده باشد، به عهده نمی گیرد، مگر اینکه این خسارات بر اثر قصد و یا غفلت صورت گرفته باشد

کدام ادعای قانونی برای کسب خدماتی که در این صفحۀ انترنیتی ارائه می شوند، نیز وجود ندارد.

"مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" صریحاً حق دارد که بخشهائی از این صفحۀ انترنیتی و یا کل پیشنهادات مندرج آنرا بدون اطلاع قبلی تغییر دهد، تکمیل کند و یا حذف نماید. همچنین این مؤسسه حق دارد که نشرات این صفحه را به صورت موقتی و یا دائمی متوقف سازد.

این صفحۀ انترنیتی از طریق لینک ها با سایت های دگر ارتباط دارد. مراجعی که این ارتباطات را با سایت های خارجی تأمین می نمایند، مسؤول محتوای این ارتباطات نیز می باشند. محتویات سایت های خارجی که "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" از طریق لینکها با آنها تماس برقرار می کند، نظرات این مؤسسه نبوده، بلکه صرفاً به خاطر ارائۀ اطلاعات و توضیح روابط آنها می باشد. "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" بعد از تأمین اولین ارتباطات با وبسایتهای انترنیتی خارجی، بررسی کرد که آیا از محتوای مطالب این روابط مسؤولیتهای مدنی و یا جزائی ناشی می گردد و یا نه. با این حال، کنترل دائمی محتوای وبسایتهای خارجی مرتبط، بدون کدام دلیل خاص، نقض حقوقی بوده و معقول به نظر نمی رسد. اگر "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" متوجه شود و یا اینکه دیگران به این مؤسسه اطلاع دهند که یک پیشنهاد در یک صفحۀ انترنیتی خارجی که به وسیله یک لینک مرتبط شده است، مسئولیت مدنی یا جزائی را ایجاد می کند، در این صورت این لینک بلافاصله از بخش پیشنهادات این مؤسسه برداشته می شود. "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" خود را از این گونه مسائل صریحاً بر حذر می دارد.

نقشه های کارتوگرافی ممثل شناسائی مرزهای بین المللی و مناطق نیستند.

حق چاپ محتویات پروگرام "Startfinder" محفوظ است. منابع تصاویری که در این پروگرام مورد استفاده قرار گرفته اند - تا جائی که قانون اقتضا می کند - مشخص شده اند. هر گونه استفاده از تصاویر به رضایت قبلی "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" نیاز دارد.

اگر پروگرام "Startfinder" یگانه محتوای "براوزر" (ماشین جست و جو) باشد، در این صورت ممکن است که سایر سا یتهای انترنیتی با این پروگرام پیوند داده شوند.