اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

د آداتو (معلوماتو) ژغورنه يا پټه ساتنه

مسئوله څانگه

د آداتو د کارکولو مسئوله څانگه د نړيوال گډکار آلمانۍ ټولنه (GIZ GmbH) ده.

پته:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65760 Eschborn

اړيکه:

reintegration@giz.de

د آداتو د ژغورنې له گمارلي سره د اړيکو معلومات

datenschutzbeauftragter@giz.de

د لوړکچو آداتو د کارکونې معلومات

په عمومي توگه
د نړيوال گډ کار آلمانۍ ټولنه (GIZ GmbH) د نړيوال گډکار يوه په ټوله نړۍ کې لگيا د چوېړونو وړاندې کونکې غيرانتفاعی تصدي ده. دا د اتحادي آلمان د پرمختگيزه سياسي موخې په غرض د شخصي اقتصادي تنظيم شوې تصدۍ په توگه کار کوي، تر څو په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند شرطونه بهتره کړل شي او د ژوند طبيعي بنسټونه وساتل شي.

د کاراخيستونکو سپړنه
دا انټرنيټي وړاندېينه (Webangebot) د کاراخيستونکو د څېړنې په موخه له Matomo (يوه کمپيوټري پروسه ده) څخه کار اخلي. له دې سره د کاراخيستنې د څرنگوالي په هکله د Cookies د معلوماتو له مخې په انټرنيتي وړاندېينه (Webangebot) کې د پوښتېدونکي کمپيوټر لنډ ځېرمه شوې IP پتې (IP-Adresse) راټوليږي او مرکزي کمېيوټر (Server) ته ورکول کيږي. هلته دا معلومات په اصطلاح بې پتې کيږي (anonymisiert) او د گټې اخيستنې په موخه ځېرمه کيږي

له بې پتې کونې وروسته د اوسني تخنيک په سطح نور له پوښتېدونکې کمپيوتر سره ترتيب او يا اړيکه امکان نه لري. د Cookie لخوا منځ ته راوړل شوي معلومات يواځې د کورني (تصدي د ننه) گټه اخيستونکي Server ته ورکول کيږي. دريم چا ته معلومات نه ورکول کيږي. د آداتو يا معلوماتو وړاندې کارکونه د EU-DSGVO اصول د 6 پاراگراف د 1f فقرې له مخې د په کاروړنې سپړنه د اجازه لرونکې علاقې پر بنسټ د انټرنيټي وړاندېينې د بهتره کېدلو په موخه سر ته رسيږي. د گټې اخيستنونکي د څرنگوالي په اړوند د کاراخيستونکي د معلوماتو د کارکونې په هکله د اعتراض امکان شته دئ.

له دې اړيکې سره تاسې د گټه اخيستونکي په توگه کولی شئ، چې د گټه اخيستونکي د معلوماتو پوښتنه غيرفعاله کړئ. د نيوکې يا اعتراض په هکله لارښوونه: له دې سره په آخري آله (کمېيوټر) کې يوه Cookie ځای پرځای کيږي، کومه چې د دې وړاندېينې Angebot د کتلو په مهال د کاراخيستونکي د معلوماتو راټولولو مخنيوی کوي. د دې لپاره چې نيوکه اغېز وکولی شي، ښايي چې Cookie په هر د کاراخيستنې آخري کمپيوټر باندې ځای پرځای شي. څرنگه چې Cookie په هر هغه Browser (د انټرنيټ پروگرام) ځای پرځای کيږي، نو ښايي چې په آخري آله کې له ډېرو Browser (د بېلگې په توگه Internet-Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox) څخه د کاراخيستنې په صورت کې هرومرو Cookie په هر Browser کې ځای پرځای شي. په دې اړوند ښايي پاملرنه وکول شي، چې د ټولو Cookies د له منځه وړلو يا گلولو په صورت کې د اعتراض Cookie (Widerspruchs-Cookie) هم گل کيږي او له منځه ځي او بايد چې له سره ځای پرځای (Installiert) کړل شي.

Cookies
د انټرنيټ دا پاڼه له Cookie څخه گټه اخلي، يعنی کوچني فايلونه Dateien له لنډ متن سره د تخنيکي کارکونې په موخه. موږ له لاندې Cookies څخه گټه اخلو:

f_ftid
bf_locto
bf_locin
Drupal_visitor_bf_ftid

Cookies يواځې او يواځې د انټرنيټي پاڼې د تخنيکي کارکونې او د بې پتې ورکړل شوو معلوماتو او د ځانگړو معلوماتو د ورکولو دنده لري.

دريم کس ته د معلوماتو ورکونه
ستاسې معلومات دريم چا ته نه ورکول کيږي.

د آداتو يا معلوماتو د ځېرمه کونې موده
د دې انټرنيټې پاڼې له لارې پرته د IP-Adresse له پتې، کومه چې د Webserver او ستاسې د Browser تر منځ د معلوماتو د راکړې ورکړې د پاره اړينه ده، نور هيڅ شخصي معلومات نه کارکول کيږي. د IP-Adresse هم نه ذخيره کيږي. د هغه کارکونه له انټرنيټي پاڼې څخه ستاسې د گټې اخيستنې له پای ته رسېدلو سره سمدلاسه له منځه وړل کيږي.

د گټه اخيستونکي حقونه
تاسې حق لرئ، چې د آداتو يا معلوماتو له کارکونې سره مخالفت وکوئ، ستاسې د شخصي معلوماتو او د هغوی د کارکونې پوښتنه وکوئ، د هغه د کارکولو اجازه ورکړئ او يا په کارکولو محدوديت ولگوئ او يا د معلوماتو د له منځه وړلو غوښتنه وکوئ. له دې سره معلومات له منځه وړل کيږي.

تاسې کولی شئ د دې انټرنيټي پاڼې په هکله د پوښتنو او شکايتونو په صورت کې له مخکې يادشوې د معلوماتو د ژغورنې د گمارلي له پتې سره اړيکه ټينگه کړئ. برسېره پر دې تاسې حق لرئ، چې د آداتو يا معلوماتو د ژغورنې څارونکې ادارې ته شکايت وکوئ. اړونده اداره ده .
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)

د عمومي آداتو او معلوماتو ليکنه يا اخيستنه
انټرنيټي پاڼه په هرځل ورتگ سره عمومي آدات او معلومات ځانته ليکي. دا معلومات د Server (مرکزي کمپيوټر) په Logfiles نومې فايل کې ځېرمه کيږي.

ليکل کېدلی شي
(١) د په کاراچول شوي Browser ډول (Type) او بڼه (Version).
(٢) د ورسره اړيکې نيوونکي سيستم له خوا گټه اخيستل کېدونکی کاري سيستم (Betriebssystem)،
(٣) د انټرنيټ هغه پانه، له کومې څخه چې اړه نيوونکی سيستم زموږ د انټرنيت پانې سره اړيکه نيسي (په اصطلاح Referrer).
(٤) مل ويبپاڼې (Unterwebseiten)، کومې چې د يوه اړيکه نيوونکي سيستم په مرسته سره زموږ د انټرنيټ له پاڼې سره اړيکه نيسي،
(٥) د انټرنيټ پاڼې ته د ننوتلو نېټه او ساعت
(٦) يوه د انټرنيټ د پروتوکول پته (IP-Adresse)،
(٧) د اړيکه نيوونکي سيستم د انټرنيټ تصدي (Internet-Service-Provider) او
(٨) نور ورته آدات او معلومات، کوم چې زموږ د معلوماتو پر تخنيکي سيستم باندې د يرغل په صورت کې د خطر مخه نيسي.

له دې آداتو يا معلوماتو څخه موږ د ځانگړي گټه اخيستونکي معلومات نه تر لاسه کوو. دا معلومات يواځې او يواځې د تخنيکې موخو په غرض کارکول کيږي، چې
(١) د دې انټرنيټي پاڼې محتوا صحيح ورکړو،
(٢) د دې پاڼې محتوا ښه وټاکل او جوړه شي،
(٣) زموږ د معلوماتو د تخنيکي سيستمونو دوامداره کارکونه او زموږ د انټرنيټ د پاڼې د تخنيک ضمانت وشي او هم
(٤) د يوه انټرنيټي يرغل (Cyberangriff) په صورت کې د جزايي چارو پلټونکو ادارو ته د جزايي پلټنو د پاره اړين معلومات چمتو کړل شي

دا بې پتې لاس ته راوړي آدات او معلومات زموږ لخوا له يوه لوري احصايوي او په دې هدف سنجول کيږي، چې د آداتو ژغورنه او د آداتو د امنيت کچه لوړه کړل شي، تر څو د ژغورنې يوه مناسبه سويه زموږ لخوا د کارشو آداتو د پاره تضمين کړل شي. د Server-Logfile بې پتې آدات له نورو ټولو آداتو څخه بېل ذخيره کيږي. دا آدات او معلومات وروسته له شپږو مياشتو څخه له منځه وړل کيږي يا پاکيږي.