اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

په افغانستان کی امکانات

تاسی فکر کوی چه خپل ټاټوبی افغانستان ته بیرته ستانه شی؟ تاسی لا دمخه بیرته راستون شوی یاست او غواړی چه ځان ته یو راتلونکی جوړه کړی؟ او یا تاسی په افغانستان کی ژوند کوی او د نوی مسلکی امکاناتو په لټه کی یاست؟ په دغه پاڼه کی به تاسو د دندو، مسلکی زده کړو د شخصی یا آزاد کار د بنسټ ایښودلو او د نورو گڼوشمیر موضوع گانو  په اړه ډیر معلومات ومومۍ.

Bild

مخکی د بیرته راستنیدو څخه

په جرمنی کی ډیری وړاندیزونه شته چه تاسی په بریا سره   ته د بیرته راستنیدو د پاره چمتو کوی.

د بیرته ستنیدو سلا مشوری په آلمان کی

More Information >

لنډی روزنی په آلمان کی

More Information >

مالی مرستی

More Information >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

More Information >
لا نور بارول

د بیرته ستنید و وروسته تر ټولو مهمه موضوع

ژوند کول، روغتیا، د کورنیو لپاره مرستی – دلته به تاسو په   کی یو ښه پیل د پاره وړاندیزونه ومومۍ.

د بیرته ستنیدو وروسته مرستی

More Information >

کورنی او ماشومان

More Information >

روغتیا

More Information >
لا نور بارول

کار او عملی روزنه (پرکتیک)

دلته تاسو معلومات تر لاسه کوی چه د دندی  یا دعملی روزنی یا پرکتیک په لټولو کی کوم ډول مرستی شتون لری.
تاسی غواړی چه په   کی د یو شرکت بنسټ کښیږدی او ددی کار د چمتووالی او تمویل د پاره مرستو ته اړتیا لری؟ دلته د خپلو امکاناتو په اړه نور معلومات لاس ته راوړلی شی.

د دندی لټون او د دندی وړاندیزونه

More Information >

د (شخصی یا آزاد کار) بنسټ ایښودل

More Information >

عملی روزنه یا پرکتیک

More Information >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

More Information >
لا نور بارول

مسلکی زده کړی، د موجوده زده کړو ژورول او پراختیا ورکول او لوړی زده کړ ی

که چیری په  کی د یوی مسلکی زده کړی او یا د لوړو زده کړو لیوالتیا لری، نو دلته معلومات موندلی شی.

مسلکی زده کړی

More Information >

روزنی او د موجوده زده کړو ژورول او پراختیا ورکول

More Information >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

More Information >
لا نور بارول

ټولنیز- روانی روغتیا او په بیړنیو حالاتو کی مرستی

دلته تاسو د روانی ستونزو په اړه د مختلفو مرستو د وړاندیزونو یوه عمومی لیدلوری تر لاسه کوۍ.
د حقوقی موضوعاتو په اړه هم کولی شی چه سلا مشوری تر لاسه کړی.

ټولنیز- روانی روغتیا

More Information >

په بیړنیو حالاتو کی مرستی

More Information >

د ښځو د پاره اضافی وړاندیزونه

More Information >
لا نور بارول

اسی افغانستان ته مخکی د بیرته راستنیدو اویا وروسته دهغه سل مشورو ته اړتیا لری؟ .دلته سل مشوری موندلۍ شی

Link to the advice centre