اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

له لرگيو سره دکار بنسټيز- کورس

ه Osnabrück کې تاسې کولی شئ د ترکاڼۍ په برخه کې بنسټيز معلومات په لاس راوړئ. د لاسي کارونو د څانگې کارپوهان تاسې ته سبق درکوي او له تاسې سره د کورس موضوعگانې ټاکي. پيل د کار د امنيت له ښوونې سره کيږي. وړاندې عملي موضوعگانې ستاسې د مخکې معلوماتو له مخې غوره کيږي. د بېلگې په توگه:

  • ډول ډول لرگي کار کول.
  • لرگي غوړول او موم وهل.
  • ماشينونه چلول.
  • کوچنۍ المارۍ جوړول.

رسېره پردې په Osnabrück کې دا کورسونه هم وړاندې کيږي:

  • تعميراتي لاسي کار.
  • رنگمالي.
  • سلماني کول او سينگارتوکي.
  • له اوسپنو سره کارکول.
  • د تشناب جوړونې، مرکزگرمي او کولر يا هواسړونې تخنيک.

ه کورس برخه اخيستنه، په جرمني کې ستاسې په شتون يا اقامت باندې کومه اغېره نه لري.

د کورس په پای کې د لاسي کارونو د څانگې Handwerkskammer ځانگړی تصديق درکول کيږي.

دا وړانديينه Angebot په تېره بيا د هغو کسانو د پاره ده، چې د Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) د Osnabrück او Bramsche په سيمو کې اوسيږي.

څوک چې په نورو سيمو کې د دې وړاندېينې Angebot ليوال وي، کولی شي له LAB څخه پوښتنه وکوي.

د پوهیدو ارزښتناکه معلومات ژبه: جرمني له ژباړونکي سره ځای: Osnabrück د کورس موده: ١٢ اونۍ وړيا.
اړیکي Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB)

Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
Standort Osnabrück
Hartmut Gausmann
Sedanstraße 115
49090 Osnabrück

Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
Standort Bramsche
Corinna Dech
Im Rehagen 8
49565 Bramsche