اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

زما شرکت، زما راتلونکی

Ein Mann guckt in die Kamera. Im Hintergrund sind einige Maschinenteile zu sehen.

زما شرکت، زما راتلونکی

زما نوم «جری» دی او زه د نایجریا څخه راغلی یم. د محصلی دمعاش سره می وکولی شو چه په ۲۰۱۴ کال په انگلستان کی د ماشینونو دجوړولو په برخه کی لوړی زده کړی وکړم. وروسته بیا راته روښانه وه چه: زه بیرته نایجریا ته راستنیدل غواړم او دخپلی پوهی څخه هلته گټه اخلم.

په نایجریا کی می خپل یو وړه شرکت تاسیس کړ. اوس نودکرهڼی په برخه کی لوړ کیفیته ماشینونه جوړوم. دشرکت د پلان جوړولو اوثبتولو په برخه کی د "آلمان د نړیوالو همکاریو ټولنه" کارمندان ما سره مرسته وکړه.

پرته ددی هغوی ماته د سوداگری د زده کړو وساطت هم وکړ، چه له دی وجی می نورو تصدیو او مشتریانو سره اړیکی پیدا کړ. اوس می څلور کارگران مقرر کړی او غواړم چه خپل شرکت ته لا نور هم پراختیا ورکړم. زه خوښ یم چه نایجریا ته وفادار پاتی شوم.

۱/۲۰۱۹: نیټه

اوس می څلور کارگران مقرر کړی او غواړم چه خپل شرکت ته لا نور هم پراختیا ورکړم.
جری، نایجریا