اصلي منځپانګه دانګل
محتوی


د سلمانی کسب او سینگار

د " وقار سره راستنیدل" پروژه مقدماتی کورسونه عرضه کوی – دلته د سلمانی دکسب او سینگار په برخه کی.
دغه روزنه عملی بڼه لری او لاندنی محتوی او مهمی ټکی لری:
 مسلکی مقررات•
• د پیرودونکو خدمات
• د ویښتانو مینځل او ساتنه
• د ویښتانو جوړول په مختلفو تخنیکونو
• د ویښتانو رنگول په مختلفو تخنیکونو
• د سینگارولو اساسات
په دغه پروژه کی په نورو برخو کی هم کورسونه موجود دی:
• درستورانت درلودل او پخلنځی
• د فلزاتو جوړول
•روغتیایی تخنیک ، د مرکزگرمی او اقلیمی تخنیک
• برښنایی نصبول
• رسامی او رنگمالی
شاید نوری موضوع گانی هم شونی وی. هیله ده چه پوښتنه وکړی.

اړیکي Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

ددویسبورگ د کسبه کارانو د زده کړو مرکز

Manjola Kola
Konrad-Adenauer-Ring 3-5

دویسبورگ 47167